بازرسی آسانسور
- بازرسی آسانسورهای برقی 
- بازرسی آسانسور های هیدرولیک
- بازرسی ادواری از کلیه آسانسور ها (بیشتر...)
بازرسی مختلف دریایی
- درافت سوروی جهت تعیین وزن کالای فله
- آلیج سوروی جهت تعیین وزن کالاهای مایع و گاز داخل مخازن کشتی
- بازرسی آن هایر و آف هایر هنگام شروع و پایان سفر کشتی در زمان تحویل کشتی تحت اجاره بازرسی (بیشتر...)
بازرسی انواع کالا
- بازرسی نفت خام , فراورده های نفتی و انواع گازها
- بازرسی محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی
- بازرسی کلیه محصولات کشاورزی و غذایی  (بیشتر...)
 
بازرسی فنی
- بازرسی تجهیزات بالا بری و حمل و نقل
- تجهیزات صنایع نفت و گاز
- کالیبراسیون مخازن و سیستم های اندازه گیری (بیشتر...)
 
 
بازرسی کمی و کیفی کالای معدنی
- نمونه برداری در معادن
- بازرسی خرید و فروش محموله های معدنی بازرسی , نمونه برداری و آزمایش دپو های مستقر در انبارها و معادن
- بازرسی , نمونه برداری و آزمایش دپو های در حال بارگیری به داخل کانتینر جهت صادرات (بیشتر...)